008615129504491

Biz hakda

Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.

2004-nji ýylda döredilen XINNO, gözleg we önümçilik, hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana garyndy materialy.Hytaýda lukmançylyk titanium materiallaryny öndürijileriň biri hökmünde ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 we AS9100D şahadatnamalary bilen lukmançylyk we howa giňişligi üçin tygşytly we durnukly ýokary derejeli titanium we titanium garyndy materiallaryny bermäge üns berýäris. 14 milli patent.

a056d184edc02000f692c4ec31226da

Garaşsyz innowasiýa arkaly ýokary derejeli lukmançylyk titany we titanium garyndysy bar we plastinka önümçilik liniýasyny gurduk.Germaniýanyň ALD wakuum ereýän peji we awtomatiki aýlanýan kelleli ultrases şöhlelerini kesgitleýji ýaly 280-den gowrak ösen önümçilik we synag enjamlary bilen, titanium materiallarynyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 1500 tonna ýetip biler.Içerki lukmançylyk bazarynyň 35% -ine hyzmat edýäris we Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Aziýa eksport edýäris.

Ylmy dolandyryşyň hil syýasaty, ilki bilen hil, üznüksiz gowulaşmak we hyzmat etmek.Bizde 6 hünär topary bar, doly okuw syýasaty, içerki gözegçilik programmalary we yzygiderli kämilleşdiriş we öňüni alyş hereket ulgamlary bar, şeýlelik bilen her toparyň iň ýokary hilli ülňülere laýyk gelýändigini we önümleriň tassyklanan eriş çeşmesinde 100% yzarlanmagyny üpjün edýäris.Hytaýda ýokary derejeli lukmançylyk titanium we titanium garyndy materiallarynyň birinji belgisini döretmek boýunça tagallalarymyzy dowam etdireris.

Näme üçin bizi saýlamaly?Esasy artykmaçlyklarymyz

Professional tehniki topar

Önümi ösdürmäge we müşderileriň ýöriteleşdirilen titanium garyndysynyň dizaýn talaplaryny çözmäge bagyşlanan 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan tehniki topar.

Doly önümçilik zynjyry

Çig maldan taýýar önümlere çenli ähli proses üçin ýokary derejeli enjamlar bilen 100% garaşsyz önümçilik.

Ösen önümçilik enjamlary

① German ALD awtomatiki vakuum öz-özüni sarp edýän elektrikli peç.

② German Bohler MW120 × 100-4 takyk simli taýajyk degirmeni.

UT SUT-DK-TB görnüşli awtomatiki aýlanýan kelle ultrases şöhlelerini kesgitleýji

④ ODE görnüşli optiki ýerüsti awtomatiki detektor.

Gaty gözleg prosesi

Ösen gözleg enjamlaryny ulanyp, önümleri standartlara laýyklykda berk barlamak.

Kärhananyň missiýasy we görnüşi

Zehinleri söýmek, ýygnamak, terbiýelemek we ulanmak, halkara birinji derejeli titan kärhanalary bilen deňeşdirmek, ýokary çeşmeleri jemlemek, önümiň hilini esas hökmünde kabul etmek we müşderiler üçin gymmatlyk döretmek düşünjesini saklamak.Medisina, harby we howa giňişliginde titanium materiallarynyň ilkinji milli markasyny gurmak, jemgyýete gaýdyp gelmek, adamlara ideg etmek, senagata ýurda goşant goşmak üçin bagyşlanýar.

11

Kompaniýanyň taryhy

 • 2004
  Titan material senagatynda 15 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän kompaniýanyň baş direktory jenap Zheng ongongli, başlangyç meýdany 10 000 inedördül metre golaý bolan kärhanany esaslandyrdy.
 • 2007
  Bazara we kompaniýanyň ösüşine görä, müşderiler bilen bilelikde täze materiallary taýýarlamak üçin hünärmen R&D tehniki topary döredildi.
 • 2010-njy ýyl
  Bazaryň ösüşini yzarlady we ALD wakuum eritýän peçini we Germaniýadan togalanýan fabrigi hödürledi.
 • 2012
  Zawod 25,000 inedördül metr meýdany bilen häzirki wagtda işleýän Fenghuang 6-njy ýoluna göçdi.
 • 2015
  Lukmançylyk bazaryndaky paý 25% -e ýetdi we kompaniýanyň önümleri Şanxi welaýatynyň meşhur söwda belligini gazandy.280 işgär, 7 standart önümçilik ussahanasy, 6 bölüm önümiň hilini we gowşuryş wagtyny üpjün etmek üçin bilelikde işleýär.
 • 2017
  Resmi taýdan harby we howa giňişligine girdi, täze bazary açdy we has gowy hyzmatlar bermäge çalyşdy.
Onlaýn söhbetdeşlik