008615129504491

Sorag-jogap

Xinnuo Titan hakda soraglar

XINNUO 18 ýyl bäri titanium materiallaryny öndürmäge bagyşlanýar we her dürli kynçylyklara duş geldik, şertnamany baglaşmazdan ozal müşderilerimiziň iň möhüm aladalary.

fak
Haýsy titan materialyny öndürýärsiňiz?

Lukmançylyk we howa giňişligi senagaty üçin 3 görnüşe bölünen ähli adaty titanium materiallaryny öndürýäris:

(1) Titan bar

(2) Titan sim

(3) Titan listi

Standart: ASTM F67 / F136 / 1295/1472;ISO-5832-2 / 3/11;AMS4828 / 4911.

Satyn almagyň tertibi näme?

Satyn almagyň ýol kartasyny kesgitläliň:

(1) Titan önüminiň aýratynlyklaryny kesgitläň.

(2) mukdaryny we gurşun wagtyny tassyklaň.

(3) Razylygyňyzy tassyklanyňyzdan soň önümçiligi guraň.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Adatça, şertnama gol çekilenden soň 30% T / T, iberilmezden öň balans.Isleg boýunça beýleki töleg usuly bolsa, doly hyzmatdaşlyk eder.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hiç.Titan simleri we çybyklary üçin aýda 20 tonna we titanium plitalary üçin aýda 5-8 tonna önümçilik kuwwatymyza esaslanýan adaty lukmançylyk we howa giňişligi materiallary üçin aksiýa sanawy ähli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

Getirmezden ozal titanium materialynyň hilini nädip üpjün edip bilersiňiz?

Maşynlar, öndürijiligi, gatylygy, güýji, ýerüsti, diametri we içerki çatryklar boýunça metalografiki gurluşlar gowşurylmazdan ozal kesgitlener we synagdan geçiriler.

Zawody kabul ediş synagy, ylalaşylan spesifikasiýa / Şertnama laýyklykda müşderiniň tassyklamagy üçin geçiriler;synag synaglarynyň hemmesi berilmelidir.

Daşary ýurtda titanium materialyny satdyňyzmy?

ABŞ, Braziliýa, Meksika, Argentina, Germaniýa, Türkiýe, Hindistan, Günorta Koreýa, Müsür we başgalar ýaly titanyň isleg bildirýän bazarlaryndan daşary ýurtly müşderileriň köpüsi 2006-njy ýylda dünýä bazaryna girdik.

Global marketing kanallarymyzyň giňelmegi bilen, has köp halkara oýunçynyň bize goşulmagyna we bagtly müşderilerimiz bolmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Titan önümleriniň işleýşini synlamak üçin zawodyňyza gelip bilerinmi?

On-site titanium products running is available for observation should you book appointments with our sales representatives ( xn@bjxngs.com) and advise your itinerary at least 10 days before your visit. We will arrange a pick-up from where you arrive in Xi'an to our factory.

Şeýle-de bolsa, howpsuzlygyňyz üçin, indi epidemiýa wagtynda ösümlikleri onlaýn barlamak üçin ZOOM-ny ulanmagy goldaýarys.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp mukdarda iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Onlaýn söhbetdeşlik