008615129504491

Enjamlar bilen tanyşlyk

Önümçilik enjamlary

Aýratyn-da gözleg we gözleg, önümçilik we satuw, 14 milli patent almak we 130-dan gowrak halkara ösen önümçilik enjamlary ýaly lukmançylyk we harby titan materiallarynda.

Ösen önümçilik enjamlary

1111

● Nemes ALD wakuum öz-özüni sarp edýän elektrik ýaýly peç.

1. FAC doly awtomatiki dolandyryş (FAC doly awtomatiki dolandyryş) ýaýdan başlap kiçelip başlaýar, doly awtomatiki gözegçiligi gazanmak, adam gatyşmagynyň öňüni almak, ingot hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin tutuş eremek prosesi.

2. MCD Köp kontaktly geçiriji dizaýn (MCD Multicontact geçiriji dizaýn) Eremegiň ähli prosesi doly koaksial elektrik üpjünçiligi bolup, induksiýa magnit meýdanynyň garyndy hiline ýaramaz täsirini aradan aýyrýar we elektrik netijeliligini ýokarlandyrýar.

3. DDS Iki motorly hereketlendiriji ulgam, eriş prosesinde elektrod bilen iýmitleniş gözegçiliginiň takyklygyny üpjün edýär, bu diňe bir fiziki-himiki reaksiýany ýeňilleşdirmän, eýsem ingotyň üstki hilini hem gowy edýär.

4. SCR ýarymgeçiriji dolandyryş düzediji (SCR elektrik üpjünçiligi) ALD-iň özboluşly SCR elektrik üpjünçiligi, ýokary takyk ereýän güýç dolandyryşyny, durnukly tok we naprýa .eniýäniň düzümini az gyşarnyksyz, az gowşadýan we dykyz kristal gurluşyny üpjün edýär.

5. CSS Yzygiderli eremegiň tizligini dolandyrmak ulgamy naprýa .eniýe, hemişelik eremegiň tizligi we ereýän damjalaryň gysga zynjyry ýaly dürli dolandyryş usullaryny amala aşyryp biler.

6. DAS güýçli maglumatlary ýygnamak ulgamy doly awtomatiki eremek prosesini ýazga almagy we maglumatlary derňemegi amala aşyryp biler.

7. SCS Pes ereýän nokat elementleriniň üýtgäp durmagyny azaltmak üçin ereýän basyş dolandyryş ulgamy.

8

● German Bohler MW120 × 100-4 takyk simli taýajyk degirmeni

Import edilen nemes MW120 × 100-4 takyk sim çybyk fabrigi, takyklyk gyşarmasy ± 50μm, iň ýokary togalanma tizligi 120m / min.uly bir agramly sim doly awtomatiki üznüksiz sowuk togalanmagy, ýokary takyklygyň awtomatiki üznüksiz togalanmagy, ýokary öndürijilik çyzgysy we sim çybygynyň togalanmagy amala aşyrylyp bilner, önüm ýokary takyklyk ölçegine gözegçilik edýär, gowy öndürijilik yzygiderliligi, material wodorodyň köp gyzgyn çyzgyny netijeli azaldyp biler. mazmuny we mikrostrukturasy Önümiň ýokary ölçegli dolandyryş takyklygy we oňat emläk yzygiderliligi bar, bu gyzgyn çyzuwyň köp geçişiniň wodorodyň düzümine we materialyň mikrostrukturasyna täsirini azaldyp biler.

2222

Ösen önümçilik enjamlary

23232

4500 tonna gidrawlik press

IMG_0761

Çyzgy enjamlary

IMG_0739

Göni enjam

IMG_0725

650 tarelka degirmeni

IMG_0807

Daşary ýurtdan getirilýän maşyn

IMG_0791

Wakuum ýanýan peç

4242

Synag üçin 5kg VAR ereýän peç

42142

Taýýar önüm ammary meýdany

Ectionüze çykarmak enjamlary

ASTMF136 / 67/1295 standart gözleg mazmuny, Baoji Xinnuo has berkitmek we awtomatlaşdyrmak üçin hassalary "akylsyz" önümler bilen üpjün etmek üçin "adam ömri howp astyndadyr" garaýşyna eýerýäris:

1.Ölçegli gözleg, 100% lazer diametrli ölçegi kabul edýär, bu bolsa el bilen nusga alma barlagynyň kesgitlenip bolmaýan ölçeg yzygiderliligini çözýär

2. Ultrases barlagy, standartda görkezilişi ýaly mm7mm-den mm6mm-a çenli berkidilýär we ultrases däl kesgitlenýän ululykdaky önümler (Φ˂6mm) üçin 100% eddi häzirki gözleg bilen doldurylýar.

3.Surfaceerüsti gözleg, bar materialyň ýerüsti kemçilikleriniň ýüze çykarylmagynyň öňüni almak üçin 100% optiki gözleg bilen ýerine ýetirilýär.

Önümiň gözleg baglanyşygynda ASTMF136 / 67/1295 standartlary talap edilmeýänler aşakdaky ýaly berk ýerine ýetirilýär.

1.100% geçirijilik barlagyny üpjün etmek üçin uzynlygyna kesilen dykyzlyk üçin ýörite gözleg prosesi gurulýar.

2.Standartda görkezilen kesgitleme çäginden (Φ˂7.0mm) daşardaky önümler üçin 100% tok akymynyň tapylmagy kepillendirilýär.

Ösen enjamlar

111232

UT SUT-DK-TB awtomatiki öwrümli kelleli ultrases şöhlelerini kesgitleýän maşyn

SUT-DK-TB ultrasesli doly awtomatiki kemçilikleri anyklaýyş enjamy, F6.0-Ф40mm turbanyň diametri üçin kesgitleýiş spesifikasiýalary, bar bolan içerki lukmançylyk materiallaryny düýpgöter üýtgeden dört kanally uzynlyk we transvers tolkun barlagyna ýetip biler. transvers tolkun barlagyny geçirmeýär, ýeriň üstündäki kemçilikler meselesini kesgitläp bilmeýär.Enjam azyndan 0,3 mm tekiz aşaky deşik ekwiwalent ululykdaky kemçilikleri ýüze çykaryp biler, bu bar bolan içerki lukmançylyk çyzygynyň standart 1,2 mm kemçiligi kesgitlemek ekwiwalentinden has ýokary, turba, bar, sim 0.8 * 0.8 * 3mm ýerüsti kesgitlemegiň takyklygy, awtomatiki kemçiligi ýüze çykarmak takyklygy içerki öňdebaryjy derejä ýetip biler, iň ýokary kesgitleme tizligi 3m / min, turba, bar, sim awtomatiki ýokary takyklyk kemçiligini ýüze çykaryp biler.Adam faktorlarynyň kemçilikleri ýüze çykarmagyň takyklygyna täsirini ep-esli azaldyň.

● ODE görnüşli optiki ýerüsti awtomatiki barlag guraly

ODE-C20A4O optiki ýerüsti awtomatiki detektor, Ф4.0mm çyzyga çenli iň kiçijik kesgitleme aýratynlyklary, üstündäki her dürli kemçilikler (çatryklar, çukurlar we ş.m.) gaty ýokary tanamak takyklygyna eýe, kemçilikleriň kesgitlenişiniň iň kiçi ykrar edilmesi Halkara ösen derejä ýetmek üçin titanium garyndy materiallaryny ýerüsti gözden geçirmekde iň ýokary kesgitleýiş tizligi 30mm / min bolan 0.01mm2, barlaryň we simleriň üstki kemçiliklerine ýetip biler, ýokary takyklyk we ýokary netijelilik, emeli syzmagy netijeli ýok edip biler. bar we sim materiallarynyň üstki kemçilikleri.

3232

Ösen önümçilik enjamlary

Metallografik üweýji maşyn

Metallografik üweýji maşyn

Metallografiki örtük enjamy

Metallografiki örtük enjamy

Fiziki barlaghana

Fiziki barlaghana

Infragyzyl diametri ölçeýji gural

Infragyzyl diametri ölçeýji gural

Eddy häzirki kemçilik detektory

Eddy häzirki kemçilik detektory

Onlaýn söhbetdeşlik