008615129504491

27-nji ýanwarda XINNUO 2023 ýyllyk gözleg we barlag hasabaty geçirildi.

27-nji ýanwarda XINNUO 2023 täze materiallaryň we taslamalaryň gözleg we barlag bölüminiň hasabaty geçirildith.4 patent aldyk, ýüz tutmak üçin 2 patent bar.

XINNUO 2023 ýyllyk gözleg we hasabat

2023-nji ýylda gözlenýän 10 taslama bardy, täze material we önümçilik tehnikasy we müşderileriň we bazarlaryň täze islegini kanagatlandyrmak üçin has ýokary häsiýetleri öz içine alýar.

Şeýle hem 4B derejeli ýokary gatylyk çyzgysy we diş implantlaryny ulanmak üçin sim, ultrases sesli pyçak ulanmak üçin titanium garyndy simleri, oňurga birleşdiriji çybyklaryň dinamiki häsiýeti, howa giňişligi, täze düzediş usuly, diş eritmek, diş ulanmak üçin täze titanium materialy, pes elastik modul titanium garyndy materialynyň gözlegleri, Φ20-40 Ti-6Al-4V ELI materialynyň ýokary häsiýetleri we diş patenti alan täze material ýerleşdirýär.

Taslamalar üçin gözleg we barlag bölümimiz, müşderileriň we bazarlaryň täze zerurlyklaryny kanagatlandyryp, materialy agaç ussasy we beýleki birinji derejeli titanium materiallary bilen üpjün edijiler bilen deňeşdirip, takyk we çynlakaý ylmy gözleg alyp barýar.

XINNUO 2023 ýyllyk gözleg we hasabat hasabaty1
XINNUO 2023 ýyllyk gözleg we hasabat 2

Kämilleşdiriljek we bazaryň ösýän islegini kanagatlandyrmak üçin müşderiniň ýöriteleşdirilen talaplaryna laýyklykda täze taslamalary goşjak taslamalar boýunça gözlegleri dowam etdireris.

Titan lukmançylyk ýa-da aerokosmos talaplaryna täze bir zerurlyk ýa-da aýratyn talaplar bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Ylmy-barlag işlerimiz elmydama size goldaw berýär.

Gözlegiňize hoş geldiňizXINNUO-nyň önümleri.

Has giňişleýin maglumat, arkaýyn boluňbilen habarlaşyň.


Iş wagty: -20anwar-22-2024
Onlaýn söhbetdeşlik