008615129504491

baş_banner

Kalp bogunlary üçin titanium bar

Gysga düşündiriş:

Baoji XINNUO Täze metal materiallar kompaniýasy, süňk bogunlary üçin titanium bar, süňk nurbady üçin titanium, diş üçin titanium bar ýaly hirurgiki implant titanium öndürmekde ýöriteleşendir.Size iň ýokary hilli titanium bar / çybyk gerek bolsa, XINNUO dogry titanium önümlerini öndüriji we iň köp öndüriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kalp bogunlary üçin titanium çyzygynyň beýany

Standart:ASTM F67, ISO5832-2, ASTM F136, ISO5832-3.

Baha:Gr3, Gr5, Ti6Al4V, Ti6Al4V ELI

Iň köp sargyt edilen diametr (mm):Φ16, Φ17.2, Φ18, Φ20, Φ24, Φ30, Φ40, Φ45, Φ50, Φ55, Φ65mm

Aýratynlyk:Gowy çeýeligi, ýokary güýji, gowy metallografiki gurluşy, aşgazana gowy garşylygy.

1. Gr3 üçin mikrostruktura 7-nji derejeden, dartyş güýji 585MPa-dan ýokary bolup biler.

2. Gr5, Gr5ELI üçin mikrostruktura A3, dartyş güýji 1100MPa ýetip biler.

Näme üçin XINNUO lukmançylyk titanium barlaryny saýlamaly?

“Xinnuo” kompaniýasy ortopediki implantlar üçin ulanylýan lukmançylyk titanium we titanium garyndy materiallaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Çig malymyz, lukmançylyk ülňüleri bolan titanium gubkalar bolup, seresaplylyk bilen seçip almak we önümçilik proseslerinden geçýär, garyndy konditer, elektrod basyşy, ýörite ingot biletine üç gezek kebşirlenýär.

Ingot bileti uly tonnaj pressi tarapyndan ýasalýar.Gaýgysyz we çyzgyly uly deformasiýa yzygiderli ýasalansoň, däne birmeňzeş gaýtadan işlemek bilen doly ezilýär.Uly basyş togalanýan degirmen bilen togalanandan soň, ingot bileti zerur dürli ululykdaky plita we çyzgy biletine öwrülýär.

Uly diametrli titanium barlary (Φ25-Φ100mm), esasan, 50% -den gowrak togalanma deformasiýasy bilen üpjün edilýär, materialyň gurluşynyň birmeňzeşligini, berkligini we beýleki mehaniki aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin gaty ergin ýylylygy bejermek usulyny ulanýar.

Ownuk ölçegli titanium barlary (diametri <Φ25mm), 60% -den gowrak deformasiýa mukdary bilen çyzgy usuly bilen öndürilýär.Bu amal, ykjam gurluşy, oňat ýumurtgalygy, ajaýyp gönilygy dolandyryp biler, soňra galyndy stresini ýok etmek, durnukly we gowy yzygiderlilik aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin garrylygy ýylylygy bejermegiň täsirli usullary bilen gabat gelip biler.

Thehli önümler h7, h8 çydamlylygyny üpjün etmek üçin infragyzyl gyzyl kesgitleýiş enjamyndan geçýär;ultrases şöhlelerini ýüze çykarmak we turbinany ýüze çykarmak, üstündäki we içerki kemçilikleri üpjün etmeli.

Thehli önümler zyýanly elementi ýeterlik derejede gözegçilikde saklaýan wakuum anneal ýagdaýy bilen üpjün edilýär.

Productshli önümler yzarlanyşyny ýokarlandyrmak we geljekde salgylanmak üçin arhiw döretmek üçin çap edilýär.

Önümlerimiz 3 ugurda ýeňiş gazanýar: hil we jogapkärçilik barada habarlylyk, üýtgeşik we ösen enjamlar we tehnika prosesi, synag gözegçiliginiň doly usullary.

Ösen tehnika prosesi yzygiderlilige we durnuklylygyň ýerine ýetirilmegine goşant goşýar.

Üýtgeşik düzediji we tekizleýji enjamlar we ýokary takyklyk üweýji maşyn gowy düzligi, ýokary takyklygy we gutarmak derejesini üpjün edýär.

Infra şöhleleriniň diametri ölçeýji, ultrases şöhlelerini kesgitlemek we häzirki tok kemçilik detektory içerki we ýerüsti hilini we ýokary ygtybarlylygyny saklaýar.

Kompaniýamyz ýa-da harytlarymyz barada has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Onlaýn söhbetdeşlik